Jaarverslag MR Springplank over de periode 2015-2016

Inleiding

Hierbij bieden wij u het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de SBO De Springplank over het afgelopen schooljaar 2015-2016 aan. Met dit verslag legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten.

De MR is in 2015-2016 vier keer bijeen geweest. De verslagen zijn beschikbaar en worden op de website van de school gepubliceerd en kunnen worden opgevraagd bij de secretaris van de MR (mr@sbospringplank.nl).

Invulling van de wettelijke taak

De MR streeft naar een open communicatie met directie en haar achterban en meer dan dat, ziet het in de lijn van de WMR als haar primaire taak om een open en constructieve sfeer op school te bevorderen. In dat kader is het goed om met de directie over voor personeel en ouders belangrijke zaken te spreken. Hiertoe wil de MR ook gebruik maken van de wettelijke rechten die zij heeft.

De Medezeggenschapsraad (MR) is een bij de wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan. Zij dient de belangen van zowel ouders (en kinderen) als werknemers tegenover het bestuur. Elke school moet een MR hebben. De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad. De MR heeft een aantal algemene taken en een aantal specifieke rechten.

De algemene taken van de MR:

 1. Het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg;
 2. Het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook;
 3. Het bevorderen van gelijke behandeling van mannen en vrouwen, en de inschakeling gehandicapten en allochtone werknemers in de school
 4. Het bevorderen van veiligheid, de gezondheid en het welzijn van ieder die zich in de school bevindt (Arbeidsomstandighedenwet)

 Daarnaast heeft zij op door de wet bepaalde onderwerpen een instemmingsrecht (gehele raad, soms geleding ouders of personeel) of adviesrecht (gehele raad, soms geleding ouders of personeel). Ook heeft zij een informatierecht.

Samenstelling van de MR

De MR bestaat uit zes leden, gelijk verdeeld over ouders en personeel, zoals voorgeschreven door de WMS. Er was in het schooljaar 2015-2016 geen vacature.

De MR zoekt naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van ouders en personeel uit zowel Harderwijk als Zeewolde. Het afgelopen schooljaar hadden de volgende personen zitting in de MR:

Naam Benoemd Herbenoemd Einde lopende termijn Uiterste datum
van aftreden
Bianca de Bruin,

(personeelsgeleding)

06-02-2011 06-02-2014 06-02-2014 06-02-2017
Arie Brouwer

(personeelsgeleding, Voorzitter)

11-06-2012 11-06-2015 11-06-2015 11-06-2018
Timon Ramaker

(oudergeleding)

11-06-2012 11-06-2015 11-06-2015 11-06-2018
Caroline v.d. Bedem

(oudergeleding, Secretaris)

04-11-2013 04-11-2016 01-07-2017

Kind verlaat school

Marjanne Beelen

(personeelsgeleding)

30-03-2015 30-03-2018 30-03-2021
Menno van der Woude

(oudergeleding)

30-03-2015 30-03-2018 01-07-2018

Kind verlaat school

Belangrijke onderwerpen

Met de directie hebben wij op een constructieve en soms ook stevige wijze over belangrijke onderwerpen gesproken. Zo is gesproken over de (gewenste) communicatie binnen de school in brede zin, zowel vanuit directie naar de ouders toe, als vanuit de MR naar de ouders toe. Het wel of niet gebruiken van social media was daarbij ook onderwerp van gesprek. Daarnaast is de interne verhuizing van Zeewolde, de begroting van de Ouderraad, het vakantierooster, de schoolgids en het veiligheidsbeleid besproken Tot slot is de toekomst van de Springplank aan bod gekomen. De Springplank heeft namelijk te maken met een steeds verder dalend aantal leerlingen.

Openbaar

De MR vergaderingen zijn openbaar. Wij nodigen van harte uit om onze vergaderingen bij te wonen of onderwerpen aan te dragen om te bespreken. De vergaderdata van volgend schooljaar zijn vastgesteld op de maandagen 19 september 2016, 21 november 2016, 20 februari 2017, 3 april 2017 en 19 juni 2017. Uiteraard kunt u voor vragen of andere opmerkingen altijd contact opnemen met een van de MR leden.

Namens de MR van de Springplank,
Caroline vd Bedem

 


 

Jaarverslag MR Springplank over de periode 2014-2015 


Inleiding

Hierbij bieden wij u het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de SBO De Springplank over het afgelopen schooljaar 2014-2015 aan. Met dit verslag legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten.

De MR is in 2014-2015 vijf maal bijeen geweest. De verslagen zijn beschikbaar en worden op internet gepubliceerd en kunnen worden opgevraagd bij de secretaris van de MR (mr@sbospringplank.nl).

Invulling van de wettelijke taak

De MR streeft naar een open communicatie met directie en haar achterban en meer dan dat, ziet het in de lijn van de WMR als haar primaire taak om een open en constructieve sfeer op school te bevorderen. In dat kader is het goed om met de directie over voor personeel en ouders belangrijke zaken te spreken. Hiertoe wil de MR ook gebruik maken van de wettelijke rechten die zij heeft.

De Medezeggenschapsraad (MR) is een bij de wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan. Zij dient de belangen van zowel ouders (en kinderen) als werknemers tegenover het bestuur. Elke school moet een MR hebben. De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad. De MR heeft een aantal algemene taken en een aantal specifieke rechten.

De algemene taken van de MR:

 1. Het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg;
 2. Het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook;
 3. Het bevorderen van gelijke behandeling van mannen en vrouwen, en de inschakeling gehandicapten en allochtone werknemers in de school
 4. Het bevorderen van veiligheid, de gezondheid en het welzijn van ieder die zich in de school bevindt (Arbeidsomstandighedenwet)

 Daarnaast heeft zij op door de wet bepaalde onderwerpen een instemmingsrecht (gehele raad, soms geleding ouders of personeel) of adviesrecht (gehele raad, soms geleding ouders of personeel). Ook heeft zij een informatierecht.

Speerpunten

In het schooljaar 2014-2015 heeft de MR aan de volgende in het werkplan geformuleerde speerpunten gewerkt.

 1. Met de directie is gesproken over het belang van een helder communicatiebeleid. Wat wil de school uitdragen en met welke middelen? Hoe ervaren ouders de schoolgids, de nieuwsbrief en site? Zou de school meer met sociale media kunnen doen? De directie zal dit binnen de stichting bespreken en de MR zal hierover met de directie blijven spreken.
 2. Continuïteit MR: er zijn in het afgelopen schooljaar twee vacatures ontstaan, die intussen vervuld zijn. De raad wil ook vanwege de continuïteit van de MR blijven werken aan goede communicatie.
 3. Professionalisering MR. Op woensdag 1 oktober 2014 hebben de MR-leden een training gevolgd. Op uitnodiging van de MR van De Springplank hebben ook leden van andere Medezeggenschapsraden binnen het samenwerkingsverband hieraan deelgenomen. Wij zoeken meer contact en afstemming met andere Medezeggenschapsraden binnen het samenwerkingsverband. Het feit dat Arie Brouwer voorzitter is van zowel de MR van De Springplank als de GMR draagt hier aan bij.

Samenstelling van de MR

De MR bestaat uit zes leden, gelijk verdeeld over ouders en personeel, zoals voorgeschreven door de WMS. Er is d.d. 1 september 2015 geen vacature. De MR zoekt ook een verdeling van ouders en personeel uit zowel Harderwijk als Zeewolde. Het afgelopen schooljaar hadden de volgende personen zitting in de MR:

Naam Benoemd Herbenoemd Einde lopende termijn Uiterste datum
van aftreden
Bianca de Bruin,

(personeelsgeleding)

06-02-2011 06-02-2014 06-02-2014 06-02-2017
Arie Brouwer

(personeelsgeleding)

Voorzitter

11-06-2012 11-06-2015 11-06-2015 11-06-2018
Timon Ramaker

(oudergeleding)

 

11-06-2012 11-06-2015 11-06-2015 11-06-2018
Gerdien Souman

(personeelsgeleding)

04-11-2013 Wegens nieuwe baan is lidmaatschap geëindigd op 02-02-2015
Caroline v.d. Bedem

(oudergeleding)

Secretaris

04-11-2013 04-11-2016 04-11-2019
Marjanne Beelen

(personeelsgeleding)

30-03-2015 30-03-2018 30-03-2021
Menno van der Woude

(oudergeleding)

 

30-03-2015 30-03-2018 30-03-2021

Op 30 maart 2015 heeft Caroline v.d. Bedem de taak als secretaris overgenomen van Timon Ramaker.

Belangrijke onderwerpen

Met de directie hebben wij op een constructieve en soms ook stevige wijze over belangrijke onderwerpen gesproken, waaronder de werkdruk bij het personeel, klachtenregeling, het voorstel voor een ‘5 gelijke dagen’-rooster, de ouderbijdrage, vakantierooster, samenwerking met de Verschoorlschool en de schoolgids.

Openbaar

De MR vergaderingen zijn openbaar. Wij nodigen van harte uit om onze vergaderingen bij te wonen of onderwerpen aan te dragen om te bespreken. De vergaderdata zijn al in het begin van het schooljaar duidelijk en uiteraard kunt u voor vragen of andere opmerkingen altijd contact opnemen met een van de MR leden.

Namens de MR van de Springplank,
Timon Ramaker


 

Copyright 2021 Springplank